Орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуульд оролцох нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргасан тухай

2020-08-03 Хэнтий аймаг

Орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуульд оролцох нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргасан тухай

АЙМАГ, СУМЫН ИТХ-ЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-03 Хэнтий аймаг

АЙМАГ, СУМЫН ИТХ-ЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛЛАА.

2020-06-30 Хэнтий аймаг

  Хэнтий аймаг  дахь Төрийн аудитын газар Хэнтий аймгийн "Орон нутгийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг"-т гүйцэтгэлийн аудит хийлээ.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.

2020-06-30 Хэнтий аймаг

Аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоож олон нийтэд мэдээлж байна.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД НИЙЦЛИЙН АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

2020-06-30 Хэнтий аймаг

Аудитыг ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамж, төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ээс 5 дугаар сарын 15-ны хооронд гүйцэтгэлээ. Аудитаар аймгийн ТЕЗ-ийн харьяа ТТЗ, төсөвт байгууллага, ОНӨҮГ, төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил, үйлчилгээг хууль тогтоомж, гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэгч байгууллагуудын хүрээнд 2019 оны 1 дүгээр сарын 01 -ний өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 31 -ний өдрийг хүртэлх хугацааны Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалган тайлагналаа. Аудитын тайланг ҮАГ-ын НАГ болон аймаг, сумын төсөв захирагч нар, аймгийн ИТХ, СТСХ, Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд хүргүүлж, audit.mn цахим хуудсанд байршуулан мэдээллээ.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - "ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙГДЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-05-27 Хэнтий аймаг

"ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙГДЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.