Үр дүнд: 129
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1."ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ" ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2020
2.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН "ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
3.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН АРДЫН ДУУ БҮЖГИЙН ХАН ХЭНТИЙ ЧУУЛГЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
4.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
5."ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН"-Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
6.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
7.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НОРОВЛИН СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
8.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
9.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
10.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
11.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
12.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НОРОВЛИН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
13.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
14.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
15.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
16.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 2 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
17.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МӨРӨН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
18.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 6 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
19.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
20.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 3 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
21.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
22.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
23.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 8 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
24.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТАХИЛГАТ ТОСГОНЫ ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
25.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 4 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
26.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
27.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
28.ХЭРЛЭН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
29.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-АДАРГА СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
30.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 1 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
31.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НОРОВЛИН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
32.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
33.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
34.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НОРОВЛИН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
35.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МӨРӨН СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
36.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 7 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
37.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТАХИЛГАТ ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2018 ОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
38.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХУРХ ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 2018 САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
39.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХУРХ ТОСГОНЫ СОЁЛЫН ТӨВ 2018 САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
40.ХЭРЛЭНБАЯН-УЛААН ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
41.ХЭРЛЭНБАЯН-УЛААН ТОСГОНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
42.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯНХУТАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
43.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАТШИРЭЭТ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
44.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
45.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БОР-ӨНДӨР СУМЫН 3 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
46.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАТНОРОВ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
47.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
48.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-АДАРГА СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
49.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
50.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЦЭНХЭРМАНДАЛ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
Үр дүнд: 129