"НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН"-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ 2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ ӨДӨР ХИЙЛЭЭ.


Улсын Их Хурлын 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан аудитын төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байгаа "Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр хийлээ.

Аудитын нээлтэд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ч.Эрдэнэбаатар, аудитын менежер Д.Оюунтуяа,  ахлах аудитор Д.Эрдэнэбилэг,  аудитор Ц.Энхтүвшин, аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн н.Цэнд, аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Ц.Баярмаа, 2 мэргэжилтэн нар оролцлоо.