Завсрын аудитаар сумдад ажиллаа


ЗАВСРЫН АУДИТААР СУМДАД АЖИЛЛАА.

МУЕА-ын 2019 оны А/03, А/ 60 дугаар тушаал,  Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын  дарга, Тэргүүлэх аудиторын баталсан улс, орон нутгийн төсвийн, төрийн болон орон нутгийн өмчит  байгууллагуудын 2019 оны  санхүүгийн тайланд аудит хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу  санхүүгийн аудитын баг  сумдад ажиллаж, 4 тосгон,  11 сумын 95 төсвийн байгууллагад завсрын аудитыг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ аудитыг төлөвлөхийн  өмнөх  үе шатны  ажлыг   хийж, СТАУСТ-оруулав.

Сумдад ажиллах явцад   2018 оны санхүүгийн аудитаар өгсөн зөвлөмж, төлбөрийн акт, албан шаардлагын хэрэгжилт болон завсрын аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчил,  цаашид  анхаарах асуудлын талаар  сум бүр дээр уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулсан  бөгөөд уулзалт, ярилцлагад   аудитын менежер Д.Оюунтуяа, аудитын багийн гишүүд, сумын Засаг дарга,  санхүүгийн албаны дарга, сумын төсөвт байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, захирал, нягтлан бодогч, нярав нар оролцлоо.