ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.


Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.3, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4 дэх заалтуудын дагуу Хэнтий аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийж дуусган аудитын тайланг ҮАГ-ын САГ болон аймгийн Засаг дарга болон ИТХ-ын дарга нарт хүргүүллээ.

Аудитын тайланг khentii.audit.mn сайтад байршуулсан болно.