ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ.


Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх”-д хийж буй нийцлийн аудитын зөвлөлдөх уулзалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 28-нд хийлээ.

Аудитын уулзалтад Тэргүүлэх аудитор Ч.Эрдэнэбаатар, аудитын менежер Д.Оюунтуяа, ахлах аудитор Н.Туяа болон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга Д.Баярхүү, Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга Ц.Билэгсайхан, Хэрлэн сумын Засаг дарга Ц.Идэрбат, Хэрлэн сумын газрын даамал Б.Одгэрэл нар оролцлоо.