Хэнтий аймаг дахь төрийн аудитын газар: Итгэмжлэл гардуулав


Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 17 байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар 2018 оны санхүүгийн тайланд  итгэл үзүүлсэн байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нарт “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ч.Эрдэнэбаатар  гардуулж, гаргасан амжилтаа улам баталгаажуулан ажиллахыг хүслээ.