"ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН"-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


Улсын Их Хурлын 2019 оны 04 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/45 дугаар тушаалаар батлагдсан аудитын төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байгаа "Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр хийлээ.

Аудитын нээлтэд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ч.Эрдэнэбаатар, аудитын менежер Д.Оюунтуяа,  ахлах аудитор Д.Эрдэнэбилэг, аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Г.Лхагвахатан, аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын дарга С.Мөнхцэцэг нар оролцлоо.