Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үйл ажиллагаа, үр дүн”-д хийгдэж буй гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийв.


"Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үйл ажиллагаа, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийв. Нээлтэд аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын  хэлтэс, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүд, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын боловсрол, соёл урлагийн газрын хяналтын улсын байцаагч, аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга, холбогдох мэргэжилтэн нар оролцов.