ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН УДИРДЛАГА АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ГУРАВДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦЛОО


2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдсан аймгийн удирдах ажилтны 3-р зөвлөгөөнд Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019 онд хийж хэрэгжүүлэх ажил, төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагч нарын 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын үр дүн, дүгнэлт, цаашид анхаарах асуудлын талаар мэдээллийг хийлээ.